Marathi

  • भारतीय संविधानाचे मूलभूत अधिकार – Fundamental Rights
    भारतीय संविधानाचे मूलभूत अधिकार | भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार | भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 मधील कलम 12 ते 35 मध्ये मूलभूत अधिकारांचे तपशील दिले आहेत. या संदर्भात, राज्यघटना तयार करणाऱ्यांवर अमेरिकन राज्यघटनेचा प्रभाव होता (म्हणजे हक्काच्या विधेयकावरून). राज्यघटनेच्या भाग 3 ला “भारताचा मॅग्ना कार्टा” असे नाव देण्यात आले आहे, ते अगदी योग्य आहे. हे ‘न्याययोग्य’ … Read more
  • भारतीय राज्यघटनेच्या १२ वेळापत्रके
    भारतीय राज्यघटनेच्या १२ वेळापत्रके | भारतीय राज्यघटना त्यातील घटक आणि भावनेच्या संदर्भात अद्वितीय आहे. तथापि, त्यातील बरेच घटक जगातील विविध संविधानांमधून घेतले गेले आहेत. भारतीय राज्यघटनेत असे अनेक घटक आहेत, जे इतर देशांच्या संविधानांपेक्षा वेगळी ओळख देतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की 1949 मध्ये स्वीकारलेल्या राज्यघटनेच्या अनेक मूलभूत वैशिष्ट्यांमध्ये लक्षणीय बदल झाले आहेत. विशेषतः ७व्या, … Read more