भारतीय संविधानाचे मूलभूत अधिकार – Fundamental Rights

भारतीय संविधानाचे मूलभूत अधिकार | भारतीय राज्यघटनेतील मूलभूत अधिकार | भारतीय राज्यघटनेच्या भाग 3 मधील कलम 12 ते 35 मध्ये मूलभूत अधिकारांचे तपशील दिले आहेत. या संदर्भात, राज्यघटना तयार करणाऱ्यांवर अमेरिकन राज्यघटनेचा प्रभाव होता (म्हणजे हक्काच्या विधेयकावरून). राज्यघटनेच्या भाग 3 ला “भारताचा मॅग्ना कार्टा” असे नाव देण्यात आले आहे, ते अगदी योग्य आहे. हे ‘न्याययोग्य’ … Read more